Phóng viên người Đức hỏi Wu Lei rằng có tin tức ren và nghe câu trả lời không.

Phóng viên người Đức đã hỏi Wu Lei nếu có tin tức ren để nghe câu trả lời. Hetafi thứ tư, sau 90